Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej harlembeats.pl, która prowadzona jest przez Administratora Danych Osobowych (wskazany w następnym punkcie).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Konrad Pruśniewski, Architektów 21/3, 81-528 Gdynia, NIP 5222901605, REGON 520586457

3. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.

4. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora, za zgodą osób, których dotyczą lub w oparciu o uzasadniony interes administratora, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów realizacji zamówień i świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu oraz w celach marketingowych, analitycznych.

5. Użytkownik wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi. Zgoda Użytkownika może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora do momentu wycofania dobrowolnie udzielonej zgody przez Użytkownika.

6. Administrator gromadzi dane podawane dobrowolnie przez Użytkowników w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika. Dane obejmują informacje identyfikujące użytkownika (imię, nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu). Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Dane osobowe przekazane Administratorowi nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator stosuje wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

8. Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

9. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych może się zwrócić bezpośrednio do Administratora z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych. W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik, może skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail harlembeatsstudio@gmail.com, w temacie wiadomości zamieszczając dopisek „do Administratora Danych Osobowych”.